මමත් එක්ක එකට ඉන්න අය

WEL COME

Thursday, September 20, 2012

මගේ පන වෙන්නට ඕනා

මිනි මුතු
වතු පිටි
නැති මට
රුව ගුණ
ඇති නුබ
වස්තුව වුවා

හෙට ගැන
හිතුමට
සැම විට
නුබ මට
හේතුව වුවා

එනමුදු
නොසිතු
නොපැතූ
විලසින
මවු පියෝ
එදිරිව නැගුනා

මා පිය
සරණේ
ඔබ මා
දවසක
අසරණ වුවා

මංගල
නැකතේ
ඔහු අත
ගෙන නුබ
මනමාලිය වී
සරණේ බැදුනා

මා මෙන්
ඔහුටද
මා පිය
දෙදෙනද
දුක සෝ
කදුලැල් බෝමිනා

වස බි
සැනසුම
ලැබූ ඔබ
මතු මතු
සසරේ
මගේ පන
වෙන්නට ඕනා

No comments:

Post a Comment