මමත් එක්ක එකට ඉන්න අය

WEL COME

Thursday, September 13, 2012

ගැහුව හැටි ඔන්න ඔහොමලු

එදානම් මම ෂානි නංගිලාගේ ගෙදර ගියේ ගහනවමයි කියලා හිතාගෙන. එදා ගෙදරත් කවුරුවත් නෑ. අපි දෙන්නා හිටියේ දෙපැතෙන් වාඩි වෙලා. නංගි කිව්වා අයියේ ඔයා කඩන්න කියලා. මමත් ඉතින් ගැහුවා විතරයි රතු පාට එක ගියා. ර්‍රට පස්සේ අපි මාරුවෙන් මාරුවට ගැහුවා. අන්තිමේ මගේ සුදු පාට ඒවා ඔක්කොම ගියා එදා තමයි කැරොම් අතින් මම දිනුම්.

No comments:

Post a Comment