මමත් එක්ක එකට ඉන්න අය

WEL COME

Friday, September 14, 2012

කසාද බැදිල්ල

චුති කොල්ලෙක් :- මම ලොකු උනහම ඔයාවමයි කසාද බදින්නේ
චුති කෙල්ලෙක්  :- එකනම් වෙන්නෙම නැ ඔන්න
කොලු පැටියා    :- ඇයි එහෙම කින්නේ ?
කෙලි පැටික්කි   :- අපේ පවුලේ අය බදින්නේ නෑදෑයෝ විතලයි
කොලු පැටියා    :-හැක්, එක කොහොමෙයි අනේ වෙන්නේ. ඔය මත පච කින්නේ
කෙලි පැටියා     :- බෝලුනම් බලන්න
                           අපේ සියා බැන්දේ අපේ ආච්චිව
                           අපේ තාත්ත බැන්දේ අපේ අම්මව
                           නැන්ද බැන්දේ මාමව
                           පුංචි බැන්දේ බාප්පව
                           ඉතින් අපි දෙන්නට බදින්න වෙන්නේ  නැ ඔන්න හලිය
                       

No comments:

Post a Comment