මමත් එක්ක එකට ඉන්න අය

WEL COME

Monday, December 3, 2012

කවි කාරීට

ඈතක ගියත් දීගෙක දි 
තාමත් නුබ හිතේ දුරින් 
හීනෙක හෝ රැ ඇවිදින් 
හාදු දියන් මට හොරැහින්

No comments:

Post a Comment